Hypotheek rotterdam financieel advies hypotheekadviseur hypotheekofferte starter startershypotheek hypotheekadvies starters
Hypotheek rotterdam financieel advies hypotheekadviseur hypotheekofferte starter startershypotheek starterslening rotterdam
ABC

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

Aandelenfonds

Een soort beleggingsfonds dat uitsluitend alleen in aandelen belegt.

Gerelateerde pagina: Vermogen

Afbetaling

Bij koop op afbetaling krijg je het de aankoop direct maar de betaling zal in termijnen volgen. Het officiele eigendom is pas nadat de laatste betaling is geweest. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan heeft de verkoper het recht om de aankoop terug te eisen.

Afkoopwaarde

Het bedrag dat je krijgt als je tussentijds je levensverzekering beëindigt. Dit is het tot dan toe opgebouwde bedrag min eventuele boetes en/of administratiekosten.

Gerelateerde pagina: Woekerpolis

Aflossing

Het terugbetalen van geleend geld. De terugbetaling vind meestal plaats via maandelijkse termijnen. De termijnen kunnen ook verschillen bij andere leningsvormen (bijvoorbeeld bij aflossingsvrij wordt het bedrag in 1 keer terugbetaald aan het einde van de looptijd).

Aflossingsvrije lening

Een leenvorm waarbij er gedurende de looptijd alleen rente betaalt wordt. Aan het einde van de looptijd wordt het totale geleende bedrag in één keer terugbetaald.

Afsluitkosten

Een bedrag dat eenmalig betaalt dient te worden aan de onderneming waarbij geld wordt geleend en/of aan de adviseur.

 

Afsluitprovisie

De beloning die een tussenpersoon ontving tot 2013. Deze beloning ontvangt de tussenpersoon voor het onderbrengen van een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Provisie bedraagt vaak een vastgesteld percentage van het verzekerd kapitaal of van de te betalen premie.

Vanaf 01-01-2013 is bij Hypotheek en veel andere complexe producten provisie verboden u betaald rechtstreeks aan de adviseur al dan niet via de notaris, neem contact op en vraag erna. 

 

 

Banksparen

Banksparen is een vrij nieuw product en kan worden gebruikt voor het aflosen van een hypotheek of aanvulling van het pensioen. Bij banksparen wordt er een tegoed opgebouwd op een geblokkeerde rekening bij een bank. Bij banksparen is er geen verplicht overlijdensrisicoverzekering nodig wat bij een verzekeraar vaak wel het geval is.

Beleggen

Geld in aandelen, obligaties, opties of andere zaken steken. Dit heeft als doel deze later met winst weer door te verkopen.

Gerelateerde pagina: Vermogen

Beleggingsfonds

Een soort onderneming die geld van anderen belegt in aandelen, obligaties, opties of andere zaken. De voordelen van deelnemer zijn in een beleggingsfonds zijn de relatief lage minimum inleg en het profiteren van risicospreiding en beleggingsexpertise.

Gerelateerde pagina: Vermogen

Beleggingsmaatschappij

Dit is eigenlijk identiek aan een beleggingsfonds. Alleen de beleggingsmaatschappij is een rechtspersoon (zoals een BV of NV) en een fonds is dat niet.

Gerelateerde pagina: Vermogen

Beleggingsverzekering

Een vorm van levensverzekering waarbij (een deel van) de premie wordt belegd in verschillende beleggingen zoals: aandelen, obligaties, enz. De hoogte van de uitkering van deze verzekering hangt af van hoe goed de beleggingen het doen en hebben gedaan. Hoe beter de beleggingen het doen hoe hoger de uitkering kan zijn en andersom.

Gerelateerde pagina: Woekerpolis

Beurs

De plaats waar effecten worden verhandeld (zoals aandelen en obligaties) ook worden er valuta en grondstoffen verhandeld. De Nederlandse beurs is gevestigd in Amsterdam.

 

Gerelateerde pagina: Vermogen

BKR

Bureau voor Kredietregistratie gevestigd in Tiel. Het is verplicht voor banken en andere geldverstrekkers om elke lening die bij hen wordt afgesloten te melden bij het BKR. Wanneer de lening is afgelost wordt hij weer afgemeld bij het BKR. Wanneer een iemand meer dan drie maanden betalingsachterstand heeft bij het terugbetalen van zijn lening, wordt dat geregistreerd. Als een lening wordt aangevraagd, zullen de meeste kredietverstrekkers eerst bij het BKR nagaan of die persoon geen andere leningen heeft lopen en of er geen betalingsachterstand zijn. Het is mogelijk dat de krediteverstrekker op basis van de BKR-gegevens besluit om geen krediet te verstrekken.

Boeterente

Wanneer er meer wordt afgelost dan afgesproken geeft de hypotheekverstrekker een boeterente op. Dit kan gebeuren wanneer een hypotheek vroegtijdig wordt afgelost om over te kunnen stappen naar een andere hypotheek (oversluiten). Deze boeterente is net zoals de ‘standaard’ hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.

Boetevrije aflossing

Een bepaald deel van het hypotheekbedrag dat jaarlijks extra mag worden afgelost zonder dat er boeterente hoeft te worden betaald.

 

 

Consumptief krediet

Als er geld wordt geleend om iets te kopen dat maar een beperkt aantal jaren meegaat (een auto of een ijskast, bijvoorbeeld), dan wordt gesproken van een consumptief krediet. Voorbeelden van een consumptief krediet zijn de persoonlijke lening, het doorlopende krediet en ook de rekening courant. Als tegenhanger van het consumptief krediet is het hypothecair krediet, waarbij er geld wordt geleend om een huis of andere onroerende zaakte kopen.

 

 

Depositorekening

Op een depositorekening wordt er geld voor een aantal jaren vast gezet tegen een vast rentepercentage. Tussentijds opnemen en storten is niet mogelijk of alleen tegen betaling van een forse boete.

 

Gerelateerde pagina: Vermogen

Dividend

Wanneer een onderneming een deel van zijn winst uitkeert aan de aandeelhouder. Die uitkering wordt dividend genoemd. Meestal wordt er maar één keer per jaar uitgekeerd. De hoogte van het dividend hangt af van de bedrijfswinst. Wanneer bedrijven dividend twee keer: per jaar uitkeren is er sprake van een interimdividend en een slotdividend.

 

Gerelateerde pagina: Vermogen

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een populaire leenvorm en wordt ook wel eens continu-krediet genoemd. Bij een doorlopend krediet krijgt de lener beschikking over een bepaald maximumbedrag. Het is aan de lener om te beslissen hoeveel en wanneer het geld wordt opgenomen, ook is het mogelijk om weer bedragen terug te storten. Bij een doorlopend krediet wordt er alleen rente betaald over het bedrag dat er daadwerkelijk wordt opgenomen. Dit rentepercentage is altijd variabel, dit houdt in dat het de ene keer een hoge rente is en de andere keer een lagere. De verplichte maandelijkse termijn op een doorlopend krediet is meestal wel 2% van het kredietlimiet.

 

 

Effectenbelening

Wanneer iemand aandelen, obligaties of andere effecten bezit kan er een zogenaamde effectenbelening worden afgesloten. Effectenbelening is een leenvorm waarbij de effecten als onderpand (zekerheid) dienen. Hetzelfde geldt als bij de hypothecaire lening en dat is wanneer de lener het krediet niet meer kan terug betalen, dan wordt het onderpand verkozcht zodat de geldgever toch aan zijn geld komt.

 

Gerelateerde pagina: Vermogen

Effectieve rente

Door rekening te houden met het tijdstip en de frequentie van betalingen geeft deze rente de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan.

Eigen middelen

Het geld dat iemand vrij tot de beschikking heeft. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit eerder opgebouwd spaargeld.

Executiewaarde

De waarde van een woning bij een gedwongen verkoop. Een gedwongen verkoop wordt ook wel executie genoemd. Dit kan gebeuren wanneer iemand niet meer in staat is zijn hypotheek af te lossen. Meestal wordt uitgegaan van 80 tot 85% van de vrije verkoopwaarde van de woning.

 

 Financieel Adviseur

Een finacieel adviseur dient aan alle diploma's en intergriteitseisen te voldoen. Onze financieel adviseur Marcel de ridder voldoet daar gelukkig aan, zie ook onze dienstverlening en de AFM site, Hypotheek & Vermogen M. de Ridder.

Garantiefonds

Een soort beleggingsfonds dat een bepaald minimum rendement garandeert. Om dit te realiseren belegt het fonds grotendeels in 'veilige' zaken en maar een beetje op de aandelenmarkt. Hierdoor is het rendement vaak lager dan bij andere beleggingsfondsen. Wij vonden 1 aanbieder die de kosten beperkt weet te houden en waarvan de onderliggende waarde en garantiegever ook zeer positief zijn. 100% Inleggarantie.

 

Gerelateerde pagina: Vermogen

Geldgever

De bank of andere onderneming die een (hypotheek)lening verstrekt aan de geldnemer

Gemengde verzekering

Een verzekering waarbij in één polis zowel bij vervroeg overlijden als bij het in leven zijn van de verzekerde persoon bij afloop een uitkering is. Het overlijdensrisico wordt afgedekt en vermogen wordt opgebouwd. De gemende verzekering wordt meestal gesloten in combinatie met een leven- of spaarhypotheek.

Gerelateerde pagina: Woekerpolis

 

 

Hoofdsom

De hoogte van het bedrag waarvoor iemand een (hypotheek)lening heeft afgesloten.

Huisfonds

Dit is een beleggingsfonds van een bepaalde bank. Meestal heeft dit fonds ook dezelfde naam als de bank. D.m.v. een rekening bij de bank te openen kunnen klanten in het fonds investeren.

Huurbeding

Een verbod van de geldgever aan de geldnemer. Dit verbod zegt dat de woning waarop de hypotheek is afgesloten niet mag worden verhuurd.  

Hypothecaire lening

Bij deze leenvorm wordt er altijd een huis of andere roerende zaak als onderpand (zekerheid) gegeven. De hypothecaire lening wordt ook wel hypotheek genoemd.

Hypotheek

Een lening waarbij een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis) als onderpand (zekerheid) dient. Wanneer de lening niet wordt terugbetaald, kan de geldgever het onderpand in beslag nemen om te verkopen. Op deze manier heeft de geldgever een zekerheid dat hij zijn geld terug krijgt.

Hypotheekakte

Een overeenkomst tussen de koper en de geldgever. Deze overeenkomst moet door een notaris worden opgesteld.

Hypotheekgever

De geldnemer die zijn woning als onderpand aanbiedt voor een (hypotheek)lening.

Hypotheeknemer

De geldgever die een (hypotheek)lening verstrekt en hiervoor een woning als onderpand aanvaardt als zekerheid.

 

Instaprente

In een periode van rentedaling is het verstandig om nog even te wachten met het vastzetten van de rente. Veel banken hebben daarvoor een speciaal renteproduct. Dit product wordt instap- of opstaprente genoemd. Het product houdt in dat er een 1 of 2 jaar vaste rente is, met de mogelijkheid om tussentijds kosteloos over te stappen naar een vast (lager) tarief.

Institutionele belegger

Een onderneming die zich beroepsmatig bezighoudt met het beleggen van geld van anderen. Voorbeelden zijn pensioenfondsen en beleggingsfondsen.

Gerelateerde pagina: Vermogen

Internetspaarrekening

Een spaarrekening die wordt beheert via internet. Bij deze spaarrekening worden er geen papieren afschriften ontvangen en alle bij- en afboekingen worden online gedaan. De geboden rente voor de internetspaarrekening ligt vaak hoger dan bij een normale spaarrekening omdat de bank deze manier van sparen de bank werk en geld scheelt.

 

Kapitaalverzekering

 Een kapitaalverzekering geeft een eenmalige kapitaaluitkering. De kapitaaluitkering kan bij overlijden worden uitgekeerd of bij het in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum. Dit hangt van de polis af. De meest gebruikte kapitaalverzekering is de zogenoemde 'kapitaalverzekering eigen woning' waarmee vermogen wordt opgebouwt zodat een hypotheek aan het einde van de looptijd kan worden afgelost.

Gerelateerde pagina: Woekerpolis

Koers

De waarde van een aandeel of ander effect op de beurs waar het verhandeld wordt.

 

Gerelateerde pagina: Vermogen

Koop/aanneemsom

Het bedrag waarvoor een nieuw gebouwde woning wordt gekocht.

Koopsompolis

Een veel gebruikte verzekering om het pensioen aan te vullen. Op jongere leeftijd wordt er in één keer een (groot) bedrag gestort in de verzekering, waarmee vervolgens gespaard wordt. Na pensionering wordt er met behulp van het bijeen gespaarde bedrag periodiek een bedrag uitgekeerd.

Gerelateerde pagina: Woekerpolis

Kosten koper (k.k.)

Het kopen van een huis brengt brengt wat kosten met zich mee. Bij kosten koper zijn alle kosten die verbonden zijn met het kopen van een huis voor rekening van de koper. Hierbij kan worden gedacht aan overdrachtsbelasting, afsluitprovisie, makelaarscourtage, taxatiekosten en de kosten van de transportakte en hypotheekakte.

Kredietlimiet

Het maximaal te lenen bedrag. De geldverstrekker kijkt naar het inkomen, vaste lasten en persoonlijke omstandigheden om het kredietlimiet van iemand te bepalen.

Kredietsom

De hoogte van het geleende bedrag.

Kredietvergoeding

De rente en kosten die de kredietgever in rekening brengt en moeten worden betaald door de kredietnemer.

 

 

Levensverzekering

Een verzekering die alleen uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon voor de einddatum van de verzekering. Een levensverzekering kan worden afgesloten in combinatie met een hypotheek, dit is om te voorkomen dat de nabestaanden niet met een grote (hypotheek)schuld achterblijven wanneer de hypotheekgever komt te overlijden.

Gerelateerde pagina: Woekerpolis

Lijfrentepolis

Een verzekeringstype waarmee gespaard kan worden d.m.v periodieke stortingen kapitaal om bijvoorbeeld later het pensioen te kunnen aanvullen.

Gerelateerde pagina: Woekerpolis

Looptijd

De periode waarin iemand de lening moet terugbetalen. De looptijd wordt meestal in maanden uitgedrukt (bij hypotheek in jaren). In het geval van eendoorlopend krediet is er alleen sprake van een theoretische looptijd omdat de afgeloste bedragen altijd opnieuw opgenomen kunnen worden.

Levensverzekeringen hebben ook looptijden. Deze looptijden worden meestal aangegeven in jaren en deze lootpijd bepaald wanneer de uitkering plaatsvind. Dit hangt af van de soort looptijd.

 

Maandlast

 

 

Het totale bedrag dat iemand maandelijks (kan ook een andere periodiek tijdstip zijn) kwijt is aan rente en aflossing samen.

Makelaarskosten

De kosten die een makelaar in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van een woning. Deze kosten bedragen gemiddeld 2% bij de verkoop en 1,5% bij de aankoop van een huis.

Mixfonds

Een beleggingsfonds dat zowel in aandelen als obligaties belegt.

Gerelateerde pagina: Vermogen

 

Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

 

 

Een garantie voor de geldgever dat de restantschuld wordt betaald aan de geldgever als de koper zijn betalingsverplichtingen niet na kan komen.

Nominale premie

Een vast premiebedrag dat periodiek aan de zorgverzekeraar moet worden betaalt. Bij dezelfde verzekeraar betaalt iedereen dezelfde nominale premie, onafhankelijk van bijvoorbeeld zijn of haar leeftijd of gezondheid. De nominale premie is verplicht vanaf 18 jaar.

Nominale rente

De overeengekomen (hypotheek)rente op jaarbasis

Notariskosten

De kosten die een notaris in rekening brengt voor het opstellen van de hypotheekakte (het document waarin de hypotheeklening is vastgesteld) en de transportakte (het document waarin de overdracht van de woning wordt geregeld). Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

 

Obligatie

 

 

Een soort van lening aan een bedrijf of andere onderneming. Als compensatie keert dit bedrijf of onderneming rente uit. Obligaties hebben een vaste looptijden. Aan het eind van de looptijd wordt het totale geleende bedrag terugbetaald. Obligaties worden gezien als een relatief veilige belegging, maar het rendement is niet zo hoog als bij andere beleggingen.

Gerelateerde pagina: Vermogen

Obligatiefonds

Een beleggingsfonds dat alleen belegt in obligaties.

Gerelateerde pagina: Vermogen

Optie

Het recht om vóór een bepaalde datum een bepaalde hoeveelheid aandelen tegen een vaste prijs te kopen (call-optie) of verkopen (put-optie).

 

Gerelateerde pagina: Vermogen

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet wordt gebruikt om een periode te overbruggen waarin iemand tijdelijk geld tekort heeft. Dit kan zijn wanneer er al een nieuwe woning is gekocht maar de oude woning is nog niet verkocht. Zodra de oude woning is verkocht kan met de opbrengst het overbruggingskrediet worden afgelost.

Overlijdensrisicoverzekering

Deze vorm van levensverzekering keerd alleen uit indien de verzekerde, komt te overlijden in een vooraf gestelde periode met een maximumduur. De uitkering zal dan in 1 keer zijn aan de nabestaande(n).  Dit wordt ook wel een 'kapitaalverzekering bij overlijden' genoemd. Bij sommige hypotheken is het afsluiten van een overlijdensverzekering verplicht.

Oversluiten

Wanneer een bestaande (hypotheek)lening wordt onder gebracht bij een andere geldgever is er sprake van oversluiten. Ook kan er opnieuw de bestaande (hypotheek)lening worden afgesloten bij dezelfde geldgever tegen een lagere rente. Bij overlsuiten zijn er vaak (boete)kosten verbonden.

Overwaarde

De waarde van het verschil tussen de verkoopwaarde van de woning en de hypotheekschuld.

 

Persoonlijke lening

 

 

De meest standaard en populairste leenvorm. De hoogte van het leenbedrag, looptijd, termijnbetalingen en rentepercentage zijn vooraf bekend. Het totale bedrag wordt in één keer uitgekeerd en periodiek terug betaald incl. rente. Extra tussentijds aflossen is mogelijk maar vaak tegen een boete.

Polis

De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, een soort contract, ondertekend door de verzekeraar. Het is wettelijk verplicht voor de verzekeraar om een polis op te stellen en toe te sturen voor de ondertekening.

Polisblad

Het polisblad is een onderdeel van de polis. Op het polisblad staan gegevens vermeldt die voor de betreffende verzekeringen van kracht zijn. Hier kan worden gedacht aan het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico, en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.

Premie

Het bedrag dat de verzekerde aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn. De premie wordt meestal periodiek (per maand, kwartaal of jaar) betaald.

 

Rekening-courant krediet  

Bij een RC krediet is het mogelijk om tot een bepaald bedrag (de limiet) 'rood' te staan op een betaalrekening.

Rente

Te betalen rente

De vergoeding die een bank of andere geldgever ontvangt voor het uitlenen van zijn geld. Het gaat hierbij om een bepaald percentage van het uitgeleende bedrag op jaarbasis.

Te ontvangen rente

Een vergoeding die wordt ontvangen op de spaarrekening. Het gaat hierbij om een bepaald precentage wat wordt berekend over het saldo op de rekening.

Rentebedenktijd

Dit volgt na een rentevast periode. Er is een tijd na deze periode waarin kan worden gekozen om de rente voor de nieuwe periode vast te zetten. Dit kan soms 2 jaar zijn.

Rentevaste periode

Het aantal jaren dat de rente wordt vastgezet.

 

Slotkoers

De laatste koers waartegen de effecten worden verhandeld tijdens een beursdag.

Termijnbetaling

De periodieke betaling die de geldnemer aan de geldgever betaalt o.a. de aflossing, de rente en de eventuele kosten.

Tegenrekening

Een betaalrekening die op dezelfde naam staat als de spaarrekening. Bij het aanvragen van een spaarrekening wordt er gelijk een tegenrekening opgegeven. De tegenrekening is ervoor om direct geld over te boeken van de spaarrekening naar de tegenrekening (betaalrekening) wat altijd mogelijk is.

 

Uitkering

Uitbetaling door de verzekeraar aan de verzekerde van geclaimde kosten.

Universal-life verzekering

De Universal-life verzekering is een flexibele vorm van levensverzekering. Deze vorm van verzekering is bedoeld is om continu te voorzien in de (wijzigende) verzekeringsbehoeften van de verzekerde. Het principe is dat de premie voor het overlijdensrisico iedere maand opnieuw wordt berekend op basis van het reeds opgebouwde kapitaal en de leeftijd van de verzekerde. Vaak wordt de er waarde opgebouwd d.m.v. beleggingen in de verzekering.

 

Variabele rente

Een hypotheekrente die niet vast staat en bijvoorbeeld per maand kan verschillen.

Vaste rente

Het rentepercentage wat gedurende de looptijd van de lening niet veranderd. Bij sommigen leningen zoals een hypotheek is het mogelijk om de rente voor 10 jaar vast te zetten, na deze 10 jaar zal de rente veranderen.

Vervroegd aflossen

Meestal kan een (hypotheek)lening geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald. Een bepaald percentage van de hypotheek mag normaal gesproken boetevrij afgelost worden. Wanneer je meer aflost, zijn daar doorgaans kosten aan verbonden. Is slechts een klein deel van de looptijd verstreken, dan is vervroegd aflossen meestal duur. Is al een groot deel verstreken dan worden vaak geen kosten meer in rekening gebracht.

Verzekeraar

Een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens een in een polis gespecificeerde dekking. Een ander woord hiervoor is verzekeringsmaatschappij.

Verzekerd kapitaal

De hoogte van de toekomstige verzekeringsuitkering of het (maximum)bedrag waarvoor iets verzekerd is.

Verzekerde

Degene die zich tegen bepaalde risico's, gespecificeerd in de verzekeringspolis, heeft laten verzekeren bij een verzekeraar.

Verzekeringsadviseur

Een verzekeringsadviseur of tussenpersoon is iemand die mensen adviseert over eventueel af te sluiten verzekeringen. Vervolgens brengt deze persoon ze onder bij een verzekeraar. De adviseur werkt meestal op provisiebasis: dit wil zeggen dat hij een vergoeding van de verzekeraar krijgt waarbij hij een verzekering onderbrengt. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de hoogte van de verzekeringen.

Verzekeringsvoorwaarden

In de verzekeringsvoorwaarden worden onder meer de condities bepaald waaraan de verzekering geldig. Ook staat erin vermeldt wat de rechten en plichten van de verzekeraar en verzekerde zijn.

 

Warrant 

Het recht om nieuwe aandelen te kopen van een bedrijf. Deze aandelen zijn dan tegen een vooraf vastgestelde prijs. Warrants worden rechtstreeks door of namens het bedrijf uitgegeven. Dit is verschild t.o.v. opties.

Wft (Wet op het financieel toezicht)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Deze wet is in het leven geroepen om het toezicht op de financiële sector in Nederland te regelen. In deze wet is onder meer alle regels en voorschriften voor financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

 

 

 

Belangrijke pagina's

• Beste hypotheekvorm
• Banksparen hypotheek rente, berekenen, vergelijken ook ING en ABN
• Nationale Hypotheek Garantie 2024| NHG 2024 € 435.000 NHG 2024 € 461.000 maximaal excl. verduurzaming
• Hypotheek oversluiten 2024 advies | naar NHG | kosten | banksparen ING, BLG, Obvion, Florius, Rabobank, AEGON, Argenta
• Maximale hypotheek 2024 eigen huis kopen NHG berekenen
• Overwaarde opnemen van je eigen huis/woning en de overwaarde hypotheek gebruiken voor ...
• Woekerpolis
• Wat is een bankspaarhypotheek?
• Starterslening aanvragen 2024 hulp en bij hypotheek

Nieuws
Belangrijk nieuws
- NHG 2023 hypotheek: verhoogd in 2023 naar 405.000 euro (01-01-2023)
- Hypotheekrentes 2023 (02-11-2022)
- Eerder dan einde rentevaste periode hypotheek: oversluiten of omzetten vaak verstandig (01-11-2022)
- Hypotheekrente niet NHG iets hoger door risico wanbetaling hoger 5 jaar v.a. 0,85% 10 jaar 1,09% (01-11-2022)
- ZZP-er na 1 jaar zelfstandig al hypotheek, nu ook met NHG in pilot bij Hypotheek & Vermogen (30-10-2022)
- Pensioen: veel mensen denken 70% van hun laatste loon te krijgen < 5% krijgt het (18-10-2022)
- Rentemiddeling Florius, ING, ABN, Obvion, Rabobank, NN, Aegon, BLG enz.wanneer verstandig? (16-10-2022)
- Hypotheekrente daling lijkt tot halt te komen, timing voor iedereen belangrijk (24-03-2020)

Recent nieuws
- Maximale Hypotheek 2023 (01-11-2022)
- 9 Tips voor Zelfstandige / ZZP-er (12-10-2022)
- Buying a house in or nearby Rotterdam. Financial and mortgage advisor Rotterdam region (10-10-2022)
- Box 3 vermogen 2022 makkelijke staffel (01-10-2022)
- Nog steeds miljoenen woekerpolissen in omloop (29-05-2022)
- Nieuwe methode boeterente bij hypotheek vervroegd aflossen door Europese wetgeving deels ingevoerd (22-06-2020)
- Aegon, Koersplan woekerpolis veroordeling hoge raad te hoge kosten (14-06-2020)
- Woekerpolis oplossing Verbond van Verzekeraars weer niet onafhankelijk klant weer niet centraal (06-06-2020)
Blog
Belangrijk Blog
- Rentes veranderen zeer snel variabel nu nog vanaf 1,8% en 10 jaar vast 4,3% (01-11-2022)
- Hypotheek oversluiten? of 2de hypotheek? Overwaarde huis/woning opnemen? Boetevrij? (31-10-2022)
- Banksparen of Spaarhypotheek? Wat zijn de voordelen en nadelen (21-10-2022)
- Beleggingsverzekeringen afkopen (17-09-2022)

Recent Blog
- Huis kopen voor starters eindelijk weer mogelijk (02-11-2022)
- Einde Rentevast periode, overweeg of hypotheek oversluiten verstandig is (29-10-2022)
© Hypotheek & Vermogen Rotterdam
Website ::: Design
Hypotheek|Hypotheekadvies|Hypotheekofferte|Hypotheekadviseur|Financieel advies|Tussenpersoon|Vermogen Vermogen|Vermogensbeheer|Financiele planning|Vermogensplanning Starters Hypotheek|Hypotheek Starter Zelfstandige|ZZP|Ondernemer|Hypotheek|Pensioen Hypotheek volgend huis Pensioen Verzekeren GBDesign AGiMA.media GBDesign AGiMA.media